Obchodné podmienky internetového obchodu PREMIOVY KOLAGEN na internetovej stránke www.premiovykolagen.eu

Obchodné podmienky internetového obchodu PREMIOVY KOLAGEN na internetovej stránke www.premiovykolagen .eu

1. Vymedzenie pojmov

Prevádzkovateľ internetového obchodu miluron s. r. o.
Názov spoločnosti: miluron s. r. o.
Sídlo spoločnosti: Erbenova 783/29
PSČ a mesto: 703 00 Ostrava – Vítkovice
Štát: Česká republika
IČO: 107 38 495
DIČ: CZ10738495
Spoločnosť je zapísaná: Spisová značka: C 85397 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Ďalej len „predávajúci a prevádzkovateľ“
Kontaktná osoba: Mgr. Radoslav Svitek
Kontakty: info@premiovykolagen.eu
Zákaznícka linka: +421 948 824 400

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O.Box B-89; 011 79 Žilina 1,
Odbor výkonu dozoru tel. č. 041/7632 130, fax č. 041/7632 193

Kupujúci je osoba (spoločnosť), ktorá odošle záväznú objednávku na tovar alebo služby na stránke www.premiovykolagen.eu a tato je mu predávajúcim potvrdená. Ďalej len „kupujúci“

Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci
predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Ďalej len „spotrebiteľ“

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, ktorý obsahuje informácie
o kupujúcom (meno a priezvisko kupujúceho, fakturačná adresa, adresa doručenia, telefónne číslo,
e-mail, objednávací kód tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, spôsob platby a
dopravy, popr. firemné údaje, ak je kupujúcim spoločnosť) a zoznam objednaného tovaru s cenou
za tento tovar.
Ďalej len „objednávka“

2. Objednávka
2.1. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je iba tovar, resp. služba uvedené v objednávke. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s objednávkou (potvrdením objednávky zo strany predávajúceho na e- mailovú adresu kupujúceho uvedenú v registrácii, resp. pri objednávke). Od tohto momentu vznikajú medzi kupujúcim a predávajúcim vzájomné práva a povinnosti.

2.2. Súhlas s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom
Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami,
vrátane reklamačného poriadku, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný
poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a
má možnosť sa s nimi zoznámiť.

2.3. Zrušenie objednávky predávajúcim
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo je časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v
týchto prípadoch:
a) tovar sa už nevyrába alebo nedodáva
b) výrazným spôsobom sa zmenila cena dodávaného tovaru,
c) objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (chybný e-mail kupujúceho, chybné telefónne číslo,
nedostupný, kupujúci neodpovedá na e-maily).
V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. Ak kupujúci nereaguje na kontakt kupujúceho alebo nedošlo k vzájomnej dohode (telefonicky, e-mailom) v lehote do 14 dní, považuje predávajúci objednávku za zrušenú. V prípade situácie podľa bodu 3.3.c) sa považuje objednávka za zrušenú zo strany predávajúceho odoslaním e-mailovej správy s uvedením zrušenia objednávky predávajúcim na uvedenú e-mailovú adresu kupujúceho (aj v prípade, že bol e-mail odoslaný a nie je možný doručiť).

2.4. Zrušenie/storno objednávky kupujúcim
Ak urobíte storno objednávky kupujúceho do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú.Zrušenie objednávky je kupujúci povinný zaslať na e-mail: info@premiovykolagen.eu , uviesť Vaše meno, číslo objednávky, e-mail. Na základe tohto e-mailu predávajúci zašle potvrdenie o zrušení
objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú výšku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na adresu alebo na účet do 7 dní odo dňa stornovania objednávky. V prípade, že od Vašej objednávky uplynulo viacej ako 12 hodín, je potrebné postupovať podľa
bodu 10. Odstúpenie od zmluvy. V prípade nejasností, ako urobiť objednávku, sa môžete pozrieť do súboru Ako nakupovať, popr. nás kontaktovať na e-mail alebo mobil uvedený v bode 1. týchto Obchodných podmienok.

3. Záväzky predávajúceho a kupujúceho
Všetky uskutočnené objednávky sú po uplynutí 12 hodinové lehoty pre zrušenie/storno objednávky kupujúcim považované za záväzné. Po doručení objednávky bude zákazníkovi na e-mail (ak nám ho uvediete) odoslané „oznámenie o
prijatí objednávky“. Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať správny druh a množstvo tovaru, v dohodnutej cene (podľa objednávky). Takisto, predávajúci tovar primerane zabalí a odošle ho kupujúcemu v stanovenej lehote (okrem prípadu, keď si kupujúci zvolil Osobný odber – v tomto prípade predávajúci pripraví tovar k osobnému odberu v stanovenej lehote a čaká na telefonický kontakt kupujúceho).

Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu bude dodávať tovar so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru, ktorý vyhovuje daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky, a zároveň ktorý bude vybavený slovenskými návodmi a/alebo Bezpečnostnými pokynmi a varovaniami (ak sú tieto potrebné). V prípade, že súčasťou dodávky je Návod na použitie a/alebo Bezpečnostné pokyny a varovania, je kupujúci povinný ich dodržiavať. Kupujúci sa zaväzuje prevziať si objednaný tovar, skontrolovať neporušenosť obalu a zaplatiť za tovar dohodnutú sumu. V prípade, že si kupujúci neprevezme tovar, ktorý si objednal, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. 4. Dodacie podmienky V prípade, že dodacia lehota pri kupujúcim vybranom tovare bude iná, ako je uvedené v popise tovaru v e-shope, bude miluron s. r. o. kupujúceho promptne informovať (e-mailom alebo telefonicky). O odoslaní objednávky bude kupujúci informovaný e-mailom. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar kupujúcemu najneskôr do 7 pracovných dní od uhradenia objednávky alebo jej prijatia predávajúcim, ak je zvolená úhrada dobierkou. Ak predávajúci nemá tovar fyzicky vo svojich skladoch (o čom bude kupujúceho informovať) a objednáva ho u dodávateľa až na základe objednávky kupujúceho alebo je potrebné ho vyrobiť, zaväzuje sa dodať tento tovar kupujúcemu najneskôr do 4 týždňov od uhradenia zálohovej faktúry. Orientačný čas doručenia je uvedený pri každom tovare na www.premiovykolagen.eu . Úhradou sa rozumie moment pripísania úhrady na účet predajcu, na ktorý mala byť úhrada poukázaná. Ak vyššie uvedená doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, predávajúci sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať kupujúceho, a ak nedôjde k dohode predávajúceho a kupujúceho o dodaní tovaru v náhradnej lehote, o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, predávajúci sa zaväzuje do 15 dní vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ sa predajca a kupujúci nedohodnú inak. V praxi je tovar spravidla dodaný do štyroch pracovných dní, resp. tovar označený na www.premiovykolagen.eu textom „na objednávku“, do 14 dní po pripísaní úhrady na účet predajcu, alebo v prípade dobierky po potvrdení objednávky.

Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu na adresu, ktorú kupujúci uvedie v objednávke ako miesto doručenia. Ak si kupujúci vyberie ako spôsob dopravy osobný odber v sídle dodávateľa, bude tento možný len v prípade fyzickej prítomnosti objednaného tovaru v sídle dodávateľa a na základe telefonicky dohodnutého termínu prevzatia tovaru. V prípade jeho nedostupnosti bude s kupujúcim dohodnutý alternatívny postup.

5. Cena a platba za tovar
Predávajúci, miluron s. r. o. je platcom DPH.
Cena
Ceny tovaru uvedené na www.premiovykolagen.eu sú platné v čase uskutočnenia objednávky.
Cena tovaru nezahŕňa cenu za platbu, dopravu a poštovné. Tieto sú stanovené samostatne v bode 5. a 6. týchto Obchodných podmienok. Uvedená cena je cena s DPH.

Platba dobierkou
Ak si kupujúci zvolí formu platby na dobierku, bude mu tovar dodaný prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s.. Za tovar zaplatí doručovateľovi, resp. priamo na pošte.

Platba prevodom na účet
Ak si kupujúci zvolí formu platby prevodom na účet, za tovar zaplatí na účet predávajúceho, a to ešte pred samotným dodaním tovaru. Pokiaľ zvolí v objednávke tento spôsob platby, bude mu doručený e-mail s informáciami potrebnými na prevod peňazí: číslo účtu, presnú čiastku a variabilný symbol, aby bolo možné identifikovať platbu. Po pripísaní finančných prostriedkov v prospech účtu predávajúceho bude kupujúci o tejto skutočnosti informovaný a takisto aj o odoslaní objednávky. V prípade platby prevodom na účet si predávajúci neuplatňuje poplatok za
platbu.

Fio banka, a.s.
Číslo účtu v mene CZK ( zaslané v Českej republike) 2601986556/2010
Variabilný symbol je číslo objednávky.

Platba v hotovosti pri osobnom odbere
Ak si kupujúci zvolí osobný odber a platbu v hotovosti, zaplatí za tovar pri jeho prevzatí. K platbe mu bude vystavená faktúra a bloček z registračnej pokladnice. Platba je možná iba v hotovosti. Osobné prevzatie tovaru je potrebné si vopred telefonicky dohodnúť. V prípade platby prevodom na účet si predávajúci neuplatňuje poplatok za platbu.

6. Doprava, poštovné a balné
Slovenská pošta
Doba dodania od podania na pošte: 2 až 4 pracovné dni
Pre objednávku do 79,99 €: poštovné a balné 3 € 
Pre objednávku od 80,00 € vrátane: poštovné a balné 0 € 
O podaní je kupujúci informovaný e-mailom.
POZOR: Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, uplatnite reklamáciu priamo u Slovenskej pošty. Za
škody vzniknuté pri preprave nenesie predávajúci zodpovednosť.

Predávajúci tiež nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru, ktoré zavinila Slovenská pošta.
Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie spôsobené nesprávne udanou adresou zo strany kupujúceho.

Osobné prevzatie v sídle predávajúceho
V prípade osobného prevzatia tovaru v sídle predávajúceho sa poštovné a balné neplatí. Platbu môžete uskutočniť vopred prevodom na účet alebo v hotovosti pri prevzatí – podľa Vami vybraného spôsobu platby pri objednávke. Osobný odber je možný iba na základe telefonickej
dohody vopred na adrese spoločnosti:

miluron, s.r.o., Hartmanice 12, 342 01 Hartmanice, Česká republika
Kontaktná osoba. Mgr. Radoslav Svitek,
mobil: 0948 824 400,
email: info@premiovykolagen.eu .

7. Reklamácie
Vaše objednávky sa snažíme vybavovať k Vašej spokojnosti, ale vždy sa môže stať situácia, že nebudete spokojní. Pre tento prípad sme pre Vás pripravili nasledovný Reklamačný poriadok.

Reklamačný poriadok

internetového obchodu PREMIOVYKOLAGEN na internertovej adrese www.premiovykolagen.eu
K zabezpečeniu jednotného, rýchleho a správneho postupu pri vybavovaní reklamácií vád tovaru zakúpeného na internetovom obchode www.premiovykolagen.eu spoločnosti miluron s. r. o. , sa vydáva tento reklamačný poriadok:

Prevádzkovateľ obchodu miluron s. r. o.
Názov spoločnosti: miluron s. r. o.
Sídlo spoločnosti: Erbenova 783/29
PSČ a mesto: 703 00 Ostrava – Vítkovice
Štát: Česká republika
IČ: 107 38 495
DIČ: CZ10738495
Spoločnosť je zapísaná: Spisová značka: C 85397 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Kontakty: info@premiovykolagen.eu
Zákaznícka linka: +421 948 824 400
Prevádzková doba: po predchádzajúcej telefonickej dohode
Ďalej len „predávajúci“
Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O.Box B-89; 011 79 Žilina 1,
Odbor výkonu dozoru tel. č. 041/7632 130, fax č. 041/7632 193

Článok I
Právo na uplatnenie reklamácie
 Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, má spotrebiteľ právo vadu reklamovať pre
rozpor s kúpnou zmluvou. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby reklamovaný
tovar bol čistý a kompletný.
 Spotrebiteľ je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel
aj podmienky stanovené pre používanie tovaru v návode na použitie a ošetrovať tovar v
súlade s jeho prirodzenou životnosťou.

Článok II
Lehoty na uplatnenie reklamácií
Predávajúci zodpovedá za vady tovaru po dobu 24 mesiacov od prevzatia veci spotrebiteľom, ak na
tovare, jeho obale, návode alebo záručnom liste nie je uvedená dlhšia doba.

Článok III
Miesto uplatnenia reklamácie
1. Spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu písomnou formou zaslaním na adresu miluron s. r. o. Dolný Val 16/171, 010 01 Žilina, odporúčame prostredníctvom Reklamačného protokolu umiestneného na stránke www.premiovykolagen.eu Popr. osobne po telefonickej dohode (kontaktná osoba Mgr. Radoslav Svitek, +421 948 824 400) na adrese miluron, s.r.o., Hartmanice 12, 342 01 Hartmanice, Česká republika.

2. Nákup tovaru preukazuje spotrebiteľ kópiou dokladu o nákupe (faktúrou) alebo iným
vhodným dokladom preukazujúcim nákup v našom internetovom obchode.

Ak reklamáciu uplatňujete poštou, odporúčame Vám postupovať nasledovne:

1. Príprava tovaru na zaslanie – tovar odporúčame zasielať kompletný , odporúčame k tovaru priložiť kópiu dokladu o kúpe. Tovar odporúčame zabaliť tak, aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Do balíku nezabudnite pridať Vaše údaje (meno, priezvisko, adresu, telefón, e-mail), popis závady, Vami navrhované riešenie reklamácie (výmena tovaru, oprava tovaru, vrátení peňazí, zľava z kúpnej ceny, iné), popr. číslo Vášho účtu pre prípadné vrátenie peňazí na bankový účet.

2. Zaslanie – zásielku odošlite na nižšie uvedenú poštovú adresu, akonáhle budete vedieť kedy
a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, odporúčame Vám nás kontaktovať telefonicky na čísle: +421 948 824 400 alebo na e-mailovej adrese info@premiovykolagen.eu .
miluron, s.r.o., Hartmanice 12, 342 01 Hartmanice, Česká republika
Kontaktná osoba pre reklamácie: Mgr. Radoslav Svitek, tel. +421 948 824 400

1. Vybavenie reklamácie – O spôsobe vybavenia reklamácie budete písomne informovaní.
Po prijatí reklamácie predávajúci vystaví spotrebiteľovi Doklad i prijatí reklamácie.

Vybavenie reklamácie:
– Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom:
predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo predávajúci vadný tovar vymení (určenie spôsobu
vybavenia reklamácie závisí na rozhodnutí predávajúceho a spotrebiteľ sa nemôže určenia
vybavenia svojej reklamácie domáhať, avšak predávajúci prihliadne k Vami navrhovanému
riešeniu, ak je toto možné).

– Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú
vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar
riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví reklamáciu: výmenou tovaru za tovar iný, funkčný,
rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo v prípade, že nemôže predávajúci vykonať
výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vrátením príslušnej peňažnej čiastky.

– Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej
odstrániteľnej vady viac ako dvakrát.
-Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch
rôznych odstrániteľných vád súčasne.
– Tento reklamačný poriadok platí pre všetky prípady, okrem prípadov, kedy boli v kúpnej zmluve
dojednané iné záručné a reklamačné podmienky.
Predmet reklamácie bude spotrebiteľovi po vybavení reklamácie odovzdaný následovne:
1. ak bol doručený poštou, bude spotrebiteľovi zaslané vyjadrenie k reklamácii poštou – ak
bol tovar uvedený do súladu (opravený, vymenený a pod.), pošleme tovar spolu s
vyjadrením, ak oprava nie je možná ani nie je možné tovar vymeniť, bude mu vrátená
príslušná peňažná čiastka,

2. ak bol doručený osobne do sídla firmy, bude spotrebiteľ vyzvaný k jeho vyzdvihnutí
primeraným spôsobom (telefonicky, e-mailom, osobne), v prípade, že nebude reagovať
bude mu zaslaná výzva poštou doporučeným listom v lehote pre vybavenie reklamácie.
Článok IV
Zodpovednosť predávajúceho
 Predávajúci zodpovedá za nedostatky tovaru pri jeho prevzatí spotrebiteľom a za chyby
tovaru, ktoré sa prejavia po prevzatí tovaru, v záručnej dobe.
 Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ak:
 spotrebiteľ spôsobil vadu tovaru sám
 spotrebiteľ pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a
jasne upozornený a ak bola pre vadu poskytnutá zľava z ceny tovaru
 vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku spôsobeného bežným používaním,
nesprávnym či nadmerným používaním
 boli porušené ochranné plomby na tovare
 boli vady spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do tovaru alebo jeho súčastí
 ak sa tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby alebo inej lehoty, v rámci ktorej si
má tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti
 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
Predávajúci je povinný, ak reklamáciu neuzná do troch pracovných dní, výrobok zaslať na
vlastné náklady na odborné posúdenie.
 Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo
má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
Článok V
Povinnosti kupujúceho/spotrebiteľa
Kupujúci/spotrebiteľ je povinný riadne prevziať zásielku, najmä skontrolovať neporušenosť
prepravného obalu a bezprostredne po prevzatí Tovaru skontrolovať správnosť obsahu doručenej
zásielky. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom alebo na jeho obale viditeľné mechanické
poškodenie zjavne spôsobené prepravou, alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je vždy
povinný spísať s príslušným prepravcom protokol o škode/reklamácií alebo zásielku odmietnuť
prevziať.
Článok VI
Záručná doba
Záručná doba je zo zákona stanovená na 24 mesiacov od prevzatia veci spotrebiteľom, pokiaľ nie
je uvedené inak. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú spotrebiteľ nemohol tovar z dôvodu
záručnej opravy používať.
Záruka sa nevzťahuje na poškodenia, ktoré sú spôsobené bežným používaním, nesprávnym
použitím alebo skladovaním výrobku.
8. Rozpor s kúpnou zmluvou – všeobecné informácie
V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s
kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu
vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď
výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať
primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci
o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.
Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

9. Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy
9.1. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy
9.1.1. Právo na odstúpenie od zmluvy
Máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia
osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujete o svojom rozhodnutí odstúpiť od
kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením (listom zaslaným poštou) na adresu:
miluron, s.r.o., Hartmanice 12, 342 01 Hartmanice, Česká republika
Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám zaslali.
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na
odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
9.1.2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy
Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím
zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na
dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia,
ktorý ponúkame. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si
zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude
doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým
spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby,
a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Predpokladaný odhad týchto nákladov pre
Slovenskú republiku je od 2,- EUR do 6,- EUR (podľa hmotnosti tovaru), pre iné krajiny podľa
príslušného cenníka prepravných spoločností dané krajiny.
Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu
adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane
skôr.
Pri vrátení tovaru postupujte prosím nasledovne:
1. Príprava tovaru na zaslanie – tovar musí byť kompletný, vrátane kompletnej dokumentácie
(ak bola k tovaru priložená), k tovaru odporúčame priložiť kópiu dokladu o kúpe. Tovar
odporúčame zabaliť obdobným spôsobom, ako Vám bol doručený, tzn. tovar riadne zabaliť
tak, aby nedošlo k jeho prípadnému poškodeniu. Neposielajte tovar na dobierku,
odporúčame Vám tovar poistiť. Do balíku nezabudnite pridať Vaše údaje (meno, priezvisko,
adresu, telefón, e-mail), popr. číslo Vášho účtu pre vrátenie peňazí na bankový účet. Resp.
môžete použiť ako prílohu zásielky Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý Vám
bol poslaný spolu s potvrdením Vašej objednávky.
2. Zaslanie – zásielku odošlite na nižšie uvedenú poštovú adresu, akonáhle budete vedieť kedy
a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, odporúčame Vám nás kontaktovať telefonicky na
čísle: +421 948 824 400 alebo na e-mailovej adrese info@premiovykolagen.eu .
adresa: miluron, s.r.o., Hartmanice 12, 342 01 Hartmanice, Česká republika
Upozornenie: Neprevzatie objednanej zásielky, ktorú si zákazník objednal, nie je možné podľa
zákona považovať za platné odstúpenie od zmluvy. V takom prípade má predávajúci právo žiadať

od kupujúceho náhradu všetkých administratívnych nákladov, ktoré sú spojené s neprevzatím
objednanej zásielky. Všetky spory budú riešené súdnou cestou, v súlade s právnymi predpismi
platnými na území SR.
Alternatívne riešenie sporov
Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom
na info@premiovykolagen.eu ), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho
reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na
túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo
podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov
(ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené
právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným
podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva
hospodárstva SR www.mhsr.sk .
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov
RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm .
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní
a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti,
zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom
a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou
zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne
riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže
od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do
výšky 5 EUR s DPH.
10. Ochrana osobných údajov
10.1. Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prevádzkovateľ miluron, s.r.o. rešpektuje Vaše právo na súkromie a preto k Vašim osobným údajom
pristupujeme profesionálne a citlivo. Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je
Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o zrušení
smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“).
Prevádzkovateľ miluron, s. r. o. sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať
a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a že údaje, ktoré mu budú poskytnuté, slúžia
výlučne pre potreby prevádzkovateľa súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.
10.2. Informácie a poučenie o právach
Informácie v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679
o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o zrušení smernice 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“)a poučenie uvedenom
v registračnom formulári,
 uvedenom v objednávkovom formulári,
 uvedenom v reklamačnom formulári na webovom sídle internetového obchodu na adrese
www.premiovykolagen.eu .
v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné
nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“)o ochrane osobných údajov je

spoločnosť miluron, s.r.o., IČO: 107 38 495 oprávnená spracúvať vložené osobné údaje uvedené v
registračnom formulári, objednávkovom formulári, reklamačnom formulári ako aj údaje o
nákupoch registrovaných užívateľov počas celého obdobia registrácie v internetovom obchode na
účely:
 registrácie užívateľov,
 vedenia databázy registrovaných užívateľov,
 spracovania objednávok,
 informovania užívateľov o stave objednávok,
 doručenia tovaru,
 vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky a fakturácie.
Zoznam spracúvaných osobných údajov:
– meno a priezvisko
– adresa trvalého pobytu (ulica, popisné číslo, PSČ, mesto, štát)
– adresa doručenia (ulica, popisné číslo, PSČ, mesto, štát)
– telefónne číslo
– e-mailová adresa
– história objednávok
V prípade, ak budete mať záujem o zrušenie registrácie, stačí ak svoje rozhodnutie písomne
oznámite emailom na info@premiovykolagen.eu .
Vyhradzujeme si právo ukončiť registráciu v internetovom obchode, ak nebola za posledných 12
mesiacov zrealizovaná žiadna objednávka z vašej strany.
Po zrušení registrácie a po ukončení účelu spracovania údajov budú vaše osobné údaje
bezodkladne zlikvidované.
Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje podľa
registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu sme povinní uchovávať po dobu 10 rokov od
vybavenia objednávky. Po tejto lehote budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované.
Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne. Dotknutá osoba právo a možnosť
aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v
sekcii Môj účet, ihneď po prihlásení.
Beriete na vedomie, že osobné údaje, ktoré ste nám poskytli budú poskytované
sprostredkovateľom, ktorí s nami zmluvne spolupracujú za účelom dopravy objednaného tovaru,
zaúčtovania účtovných dokladov, údržby a správy internetovej aplikácie a podobne. Jedná sa teda
o prepravné a zasielateľské spoločnosti, IT správcovia databáz, účtovníci a podobne.
Beriete na vedomie, že Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje
v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné
nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“) Dotknutá osoba má právo na
základe písomnej žiadosti vyžadovať informácie, odpis a opravu jej osobných údajov.
Zoznam aktuálnych subjektov, ktorým budú Vaše osobné údaje poskytnuté:
Slovenská pošta, a.s. – doprava tovaru
miluron, s.r.o. – zaúčtovania účtovných dokladov

11. Súhlas s prihlásením k odberu noviniek
V zmysle legislatívnej úpravy, hlavne zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách,
zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame, zákona č. 22/2004 z.z. o elektronickom obchode sme na
zasielanie informácií o našich novinkách a iných obchodných a marketingových informácií povinní
disponovať Vaším súhlasom na ich zasielanie.
V prípade, ak si vyššie uvedené informácie želáte dostávať prostredníctvom elektronickej pošty (e-
mail), môžete tak urobiť nasledujúcim spôsobom:
 registráciou do internetového obchodu, kde v spodnej časti registrácie môžete zaškrtnúť
voľbu „Súhlasím s prihlásením k odberu noviniek elektronickou poštou (e-mailom)“,
 pri prvom nákupe tovaru a služieb v nákupnom košíku v časti za obchodnými podmienkami
a to zaškrtnutím voľby „Súhlasím s prihlásením k odberu noviniek elektronickou poštou (e-
mailom)“,
 vložením e-mailovej adresy v spodnom panely internetového obchodu s názvom „Súhlasím
s prihlásením k odberu noviniek elektronickou poštou (e-mailom)“.
Týmto nám (tj. firme miluron, s.r.o., IČO: 107 38 495) udeľujete súhlas so zasielaním informácií o
našich novinkách a iných obchodných a marketingových informácií na Vami poskytnutú e-mailovú
adresu a zároveň potvrdzujete, že ste oprávneným užívateľom vloženej e-mailovej adresy,
oprávneným na udelenie takéhoto súhlasu.
V prípade, ak by ste si želali svoj súhlas so zasielaním informácií o našich novinkách a iných
obchodných a marketingových informácií zrušiť, môžete tak urobiť kedykoľvek, bezplatne:
 – každý Newsletter obsahuje vetu: „Ak si neželáte dostávať ďalšie newslettre, môžete sa
ODHLÁSIŤ“, kliknutím na ODHLÁSIŤ sa odhlásite
 – zaslaním e-mailovej správy v predmete ktorej bude uvedené slovo „NEZASIELAŤ“ na e-
mailovú adresu info@premiovykolagen.eu .
 Kópia tohto súhlasu sa Vám pri jeho udelení zasiela v elektronickej pošte a zároveň sa
ukladá v našej databáze.
Vopred Vám ďakujeme za prípadný záujem o zasielanie informácií o našich novinkách a iných
obchodných a marketingových informácií.
12. Záverečné ustanovenia
12.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím
kúpnej zmluvy a kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné
podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto
všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ si to bude
vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy. Povinnosť písomného oznámenia
zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej
stránke elektronického obchodu predávajúceho.
Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné
ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a
doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany
spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení
neskorších predpisov a Zákona 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo
poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo
prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.
Váš internetový obchod PREMIOVYKOLAGEN
Obchodné podmienky sú platné od 01.03.2023 do zverejnenia nových obchodných podmienok.
Informácia pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

Select your currency
EUR Euro