Reklamačný poriadok

Prevádzkovateľ obchodu Premiový Kolagén 
Názov spoločnosti: miluron s.r.o.
Ulica a číslo: Erbenova 783/29
PSČ a mesto: 703 00 Ostrava – Vítkovice
Štát: Česká republika
IČ: 107 38 495
DIČ: CZ10738495
Spoločnosť je zapísaná: Spisová značka: C 85397 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Kontakty: info@premiovykolagen.eu
Zákaznícka linka: +420 606 101 611
Prevádzková doba: po predchádzajúcej telefonickej dohode
Ďalej len „predávajúci“

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O.Box B-89; 011 79 Žilina 1,
Odbor výkonu dozoru tel. č. 041/7632 130, fax č. 041/7632 193
Článok I 
Právo na uplatnenie reklamácie
1. Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, má spotrebiteľ právo vadu reklamovať pre rozpor
s kúpnou zmluvou. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby reklamovaný tovar bol čistý a
kompletný.
2. Spotrebiteľ je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel aj
podmienky stanovené pre používanie tovaru v návode na použitie a ošetrovať tovar v súlade s jeho
prirodzenou životnosťou.

Článok II
Lehoty na uplatnenie reklamácií
Predávajúci zodpovedá za vady tovaru po dobu 24 mesiacov od prevzatia veci spotrebiteľom, ak na tovare,
jeho obale, návode alebo záručnom liste nie je uvedená dlhšia doba.

Článok III
Miesto uplatnenia reklamácie

1. Spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu písomnou formou zaslaním na adresu miluron, s.r.o., Hartmanice 12, 342 01 Hartmanice, Česká republika, odporúčame prostredníctvom Reklamačného protokolu umiestneného na
stránke www.premiovykolagen.eu . Popr. osobne po telefonickej dohode +420 606 101 611 na adrese miluron, s.r.o., Hartmanice 12, 342 01 Hartmanice, Česká republika.
2. Nákup tovaru preukazuje spotrebiteľ kópiou dokladu o nákupe (faktúrou) alebo iným vhodným
dokladom preukazujúcim nákup v našom internetovom obchode.
Ak reklamáciu uplatňujete poštou, odporúčame Vám postupovať nasledovne:
1. Príprava tovaru na zaslanie – tovar odporúčame zasielať kompletný , odporúčame k tovaru priložiť
kópiu dokladu o kúpe. Tovar odporúčame zabaliť tak, aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému
poškodeniu. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Do balíku nezabudnite
pridať Vaše údaje (meno, priezvisko, adresu, telefón, e-mail), popis závady, Vami navrhované
riešenie reklamácie (výmena tovaru, oprava tovaru, vrátení peňazí, zľava z kúpnej ceny, iné), popr.
číslo Vášho účtu pre prípadné vrátenie peňazí na bankový účet.
2. Zaslanie – zásielku odošlite na nižšie uvedenú poštovú adresu, akonáhle budete vedieť kedy a kde
zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, odporúčame Vám nás kontaktovať telefonicky na čísle:
+420 606 101 611 alebo na e-mailovej adrese info@premiovykolagen.eu .
miluron, s.r.o., Hartmanice 12, 342 01 Hartmanice, Česká republika
Kontaktná osoba pre reklamácie: Mgr. Radoslav Svitek, tel. +421 948 824 400
Vybavenie reklamácie – O spôsobe vybavenia reklamácie budete písomne informovaní.
Po prijatí reklamácie predávajúci vystaví spotrebiteľovi Doklad i prijatí reklamácie.
Vybavenie reklamácie:
– Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom:
predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo predávajúci vadný tovar vymení (určenie spôsobu vybavenia
reklamácie závisí na rozhodnutí predávajúceho a spotrebiteľ sa nemôže určenia vybavenia svojej reklamácie
domáhať, avšak predávajúci prihliadne k Vami navrhovanému riešeniu, ak je toto možné).
– Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu,
alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný
ako bez vady, predávajúci vybaví reklamáciu: výmenou tovaru za tovar iný, funkčný, rovnakých alebo
lepších technických parametrov, alebo v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný,
vybaví reklamáciu vrátením príslušnej peňažnej čiastky.
– Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej
vady viac ako dvakrát.
-Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych
odstrániteľných vád súčasne.
– Tento reklamačný poriadok platí pre všetky prípady, okrem prípadov, kedy boli v kúpnej zmluve
dojednané iné záručné a reklamačné podmienky.
Predmet reklamácie bude spotrebiteľovi po vybavení reklamácie odovzdaný následovne:
 ak bol doručený poštou, bude spotrebiteľovi zaslané vyjadrenie k reklamácii poštou – ak bol tovar
uvedený do súladu ( vymenený a pod.), pošleme tovar spolu s vyjadrením, ak oprava nie je možná
ani nie je možné tovar vymeniť, bude mu vrátená príslušná peňažná čiastka,
 ak bol doručený osobne do sídla firmy, bude spotrebiteľ vyzvaný k jeho vyzdvihnutí primeraným
spôsobom (telefonicky, e-mailom, osobne), v prípade, že nebude reagovať bude mu zaslaná výzva
poštou doporučeným listom v lehote pre vybavenie reklamácie.

Článok IV

Zodpovednosť predávajúceho
1. Predávajúci zodpovedá za nedostatky tovaru pri jeho prevzatí spotrebiteľom a za chyby tovaru,
ktoré sa prejavia po prevzatí tovaru, v záručnej dobe.
2. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ak:
 spotrebiteľ spôsobil vadu tovaru sám
 spotrebiteľ pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne
upozornený a ak bola pre vadu poskytnutá zľava z ceny tovaru
 vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, spôsobeného bežným
používaním, nesprávnym či nadmerným používaním
 boli porušené ochranné plomby na tovare
 boli vady spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do tovaru alebo jeho súčastí
 ak sa tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má tovar
uchovať svoje špecifické vlastnosti
3. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci je
povinný, ak reklamáciu neuzná do troch pracovných dní, výrobok zaslať na vlastné náklady
na odborné posúdenie.
4. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má
právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Článok V
Povinnosti kupujúceho/spotrebiteľa
Kupujúci/spotrebiteľ je povinný riadne prevziať zásielku, najmä skontrolovať neporušenosť prepravného
obalu a bezprostredne po prevzatí Tovaru skontrolovať správnosť obsahu doručenej zásielky. Má nárok
tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom alebo na jeho obale viditeľné mechanické poškodenie zjavne
spôsobené prepravou, alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je vždy povinný spísať s príslušným
prepravcom protokol o škode/reklamácií alebo zásielku odmietnuť prevziať.

Článok VI
Záručná doba
Záručná doba je zo zákona stanovená na 24 mesiacov od prevzatia veci spotrebiteľom, pokiaľ nie je
uvedené inak. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú spotrebiteľ nemohol tovar z dôvodu záručnej
opravy používať.
Záruka sa nevzťahuje na poškodenia, ktoré sú spôsobené bežným používaním, nesprávnym použitím alebo
skladovaním výrobku.

Select your currency
EUR Euro